REGISTRACE ZÁRUKY GRUNDIG NA 5 LET

Grundig stojí za kvalitou svých spotřebičů a proto na všechny velké domácí spotřebiče poskytujeme záruku rozšířenou na 5 let místo standardních 2 let.

Chcete-li využít rozšířenou záruku na 5 let, musíte provést registraci vašeho výrobku do 30 dnů od data nákupu.

Pro účely agendy týkající se rozšířené záruky zpracováváme osobní údaje. o rozsahu, úkonech a právní podrobnosti si můžete přečíst v dokumentu o zpracování osobních údajů.

Výrobní číslo se vyplňuje bez pomlček.

Přílohy - maximální velikost souborů je 2 MB. Nahrávejte obrázek nebo pdf.

Po nahrání souboru s kopií prodejního dokladu se nahraný soubor nezobrazuje.

V případě potíží s nalezením výrobního čísla nebo názvu produktu, neváhejte nás kontaktovat na 601 11 44 77


Datum nákupu*

Podporované formáty: pdf, jpg, png, tif

* = Tyto položky potřebujeme znát

Záruční podmínky
a) Platný a čitelný prodejní doklad, který obsahuje datum prodeje, model spotřebiče a označení prodejce opravňuje uživatele využít záruku na výrobek v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
b) Není-li stanoveno jinak, je záruční doba na výrobek 24 měsíců. Začíná plynout ode dne převzetí věci kupujícím vyjma případu, kdy je nutné uvedení do provozu oprávněnou firmou. V tom případě začne záruční doba plynout ode dne uvedení výrobku do provozu.
• Výrobky vyžadující odborné zapojení: plynové a kombinované sporáky a varné desky, dále všechny spotřebiče, které nejsou vybaveny přívodním elektrickým kabelem zakončeným vidlicí. Zapojení spotřebiče je službou hrazenou zákazníkem. Potvrzení je nutné uschovat. Dovozce nezodpovídá za poškození vzniklé chybnou instalací a chybným zapojením výrobku.
c) Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek může být uplatněna pouze na území České republiky a týká se pouze a výhradně spotřebičů dovezených do ČR prostřednictvím společnosti BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka, Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5, která je oficiálním zastoupením značky GRUNDIG pro Českou republiku (dále jen oficiální zastoupení).
d) Záruka je poskytována kupujícímu (konečnému spotřebiteli) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, na výrobek sloužící běžnému používání v domácnosti. Výrobek není určen k průmyslovému použití a poskytování služeb. Spotřebiče, které nejsou používány v domácnosti, nejsou předmětem záruky (hotelová a restaurační zařízení, školská zařízení, úklidové firmy atd.)
e) Práva ze zodpovědnosti za vady výrobku se uplatňují u prodávajícího. Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou v době platnosti záruční lhůty, a to výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis.
f) O odstranění vad výrobku v záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat prodejce nebo Zákaznické centrum Grundig.
g) Při návštěvě servisního technika kupující prokáže existenci záruky předložením čitelného prodejního dokladu. Po provedení záruční opravy jsou autorizovaná servisní střediska nebo prodávající povinni vydat kupujícímu čitelnou kopii opravného listu nebo doklad o uplatnění práva záruky a době trvání opravy. Po dobu záruky je kupující povinen uschovat veškeré doklady související s koupí a servisem výrobku.
h) Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího si zkontrolovat před podpisem veškeré údaje. Záruční lhůta se v případech, kdy závada znemožnila používání výrobku, prodlužuje o dobu, kdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u autorizovaného střediska až do dne převzetí opraveného výrobku.
i) Výrobek musí být instalován a provozován podle návodu k obsluze a platných norem. Funkce chladniček, mrazniček a jiných kombinací je zaručena při okolní teplotě od +10°C do +32°C.
j) Touto zárukou nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.
k) Oficiální zastoupení nabízí spotřebitelům na vybrané modely prodlouženou záruku v celkové délce trvání 5 let. Předmětem této nadstandardní záruky je bezplatné odstraňování výrobních vad po dobu následujících 36 měsíců od skončení zákonné dvouleté záruční lhůty.
l) Pro získání prodloužené záruky je nutné splnění veškerých podmínek uvedených na www.grundig.cz
m) O odstranění vad výrobku v prodloužené záruční lhůtě je kupující oprávněný požádat Zákaznické centrum Grundig.
n) V době trvání prodloužené záruky bude oprávněná reklamace řešena opravou nebo dodáním náhradního dílu. V případě autorizovaným technikem potvrzené neodstranitelné vady zajistí oficiální dovozce přímo u zákazníka výměnu výrobku za nový. Nárok na výměnu uplatňuje zákazník po zaslání všech potřebných dokladů - doklad o zakoupení a vyjádření servisního technika na e-mail, nebo poštou na adresu oficiálního dovozce. Spotřebitel nemá právo v průběhu prodloužené záruky na vrácení kupní částky. Uplatnění práva na bezplatné odstraňování výrobních vad podléhá zde uvedeným všeobecným záručním podmínkám.
o) Posouzení nahlášené vady výrobku provede autorizovaný technik po nahlášení závady zákaznickému centru Grundig. Opravu provede technik na místě nebo dodavatel zajistí výměnu spotřebiče za nový ve spolupráci s prodejcem. Posouzení, oprava na místě nebo výměna spotřebiče návazné na časový limit 30 dní platí pro standardní dobu záruky 2 let.

Právo na uplatnění záruky zaniká pokud
• není výrobek používán v souladu s návodem
• došlo k mechanickému poškození výrobku cizím zaviněním, při nesprávné údržbě nebo jiným zanedbáním péče o výrobek
• byl na výrobku proveden neodborný zásah neoprávněnou osobou
• plynové spotřebiče nebo spotřebiče s napájením 400 V nebyly uvedeny do provozu odbornou firmou
• došlo k mechanickému poškození při přepravě
• je vada způsobená vnějšími podmínkami, jako jsou např. poruchy v elektrické síti nebo vadná bytová instalace, nevhodnými provozními podmínkami, poškození živlem
• je výrobek vadný z důvodu použití neoriginálního příslušenství a náhradních dílů
• kuchyňská linka, do které je výrobek zabudovaný, nesplňuje technické parametry
• záruka se dále nevztahuje na preventivní údržbu popsanou v návodu k obsluze, popřípadě závady způsobené nevhodnou manipulací, na opotřebení vzniklé běžným používáním, mechanické poškození skleněných a plastových komponentů
• záruka se nevztahuje na návštěvu technika za účelem poradenství, preventivní kontrolu stavu spotřebiče, výměnu náhradního dílu, který nevyžaduje odborný zásah, záměna směru otvírání dveří chladniček

Děkujeme za váš požadavek!

Postaráme se o to jakmile to bude možné.

Zpět nahoru