PRAVIDLA A PODMÍNKY

Pravidla a podmínky používání webových stránek společnosti Grundig

Vítejte na webových stránkách společnosti BEKO SPÓLKA AKCYJNA, org. sl., oficiálním zastoupení značky Grundig v České republice (dále jen „Grundig“) . Předtím, než začnete tyto webové stránky („stránky“) používat, si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Tyto stránky lze používat pouze k informačním účelům. Odsouhlasením a používáním těchto stránek nebo stahováním materiálu z těchto stránek souhlasíte s dodržováním podmínek („podmínky užívání") stanovených v tomto oznámení. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neposkytujte svůj souhlas a nepoužívejte ani nestahujte žádný materiál z těchto stránek.

Pro více informací o používání cookies na těchto webových stránkách klikněte zde.

Licence

Za podmínek uvedených v této smlouvě vám společnost Grundig uděluje nevýhradní, nepřevoditelné, omezené právo k přístupu, užívání a zobrazení těchto webových stránek a materiálu, který obsahují. Zavazujete se, že nenarušíte ani se jakkoli nepokusíte narušit provoz těchto stránek.

Společnost Grundig vás opravňuje k prohlížení a stahování informací („materiály") umístěných na stránkách, a to pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Toto oprávnění není převodem vlastnického práva k materiálům a jejich kopiím a podléhá následujícím omezením:  1) u všech kopií stažených materiálů musíte ponechat upozornění o autorském právu a další vlastnická upozornění uvedená v materiálech, 2) nesmíte materiály nijak upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět je, distribuovat nebo jinak užívat či sdělovat k jakýmkoli veřejným nebo obchodním účelům, a 3) nesmíte materiály převést na žádnou jinou osobu bez toho, že ji upozorníte na závazky vyplývající z těchto podmínek užívání a ona s těmito závazky bude souhlasit. Zavazujete se, že se budete řídit všemi dodatečnými omezeními, které mohou být na stránkách uvedeny a čas od času aktualizovány. Tyto stránky, stejně tak jako všechny materiály, jsou celosvětově chráněny autorským právem a ustanoveními smluv na ochranu autorských práv. Zavazujete se řídit při užívání těchto stránek všemi zákony na ochranu autorských práv platnými po celém světě a bránit v neoprávněném kopírování materiálů. Není-li zde výslovně uvedeno jinak, společnost Grundig vám neuděluje žádné výslovné ani implicitní právo podle jakékoli legislativy týkající se patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek, autorských práv nebo obchodního tajemství.
 

Uživatelské účty

Pro přístup k určitým částem stránek s omezeným přístupem po vás může být požadováno, abyste si otevřeli účet. V takovém případě musíte projít registračním procesem a vyplnit úplné a přesné informace, jak je uvedeno v příslušném registračním formuláři.  Také budete požádáni, abyste si zvolili heslo. Za utajení vašeho hesla a účtu nesete plnou odpovědnost. Dále jste plně odpovědní za veškeré činnosti prováděné pod uvedeným účtem.  Souhlasíte, že budete společnost Grundig neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jiném porušení bezpečnosti. Společnost Grundig nebude zodpovědná za jakoukoli škodu, která vám může vzniknout v důsledku toho, že někdo cizí použije vaše heslo nebo váš účet.
 

Záruky uživatele

Prohlašujete a zaručujete se, že budete užívat tyto stránky v souladu s touto smlouvou, včetně zákonů a ustanovení této smlouvy, a budete se řídit všemi současnými i budoucími zásadami a pravidly. Zavazujete se, že nebudete stránky používat k: (a) šíření spamů nebo nevyžádaných sdělení, (b) k vydávání se za společnost Grundig nebo kohokoli jiného, (c) falšování hlaviček nebo k jiné manipulaci s identifikátory k zamaskování původu jakéhokoli obsahu šířeného přes stránky, (d) zkreslování vašeho spojení s jakoukoli osobou nebo subjektem, (e) jednání způsobem, který má negativní dopad na možnost dalších uživatelů užívat tyto stránky, (f) činnostem, které porušují jakékoli platné zákony, (g) uvádění nebo šíření jakéhokoli materiálu, který jakkoli porušuje nebo narušuje práva jiných osob nebo který je nezákonný, urážlivý, pomlouvačný, vulgární nebo jinak nežádoucí nebo který obsahuje jakoukoli reklamu nebo nabídku v souvislosti s jakýmikoli produkty nebo službami, (h) shromažďování nebo ukládání osobních údajů o jiných uživatelích, pokud k tomu nejste výslovně oprávněni těmito uživateli, nebo k (i) nerespektování odvolání takovéhoto oprávnění, které je popsáno v bodě (h). Pokud porušíte výše uvedené, nesmíte stránky používat, společnost Grundig nebude právně vázána touto smlouvou a vyhrazuje si všechna zákonná práva v souvislosti s takovým nedodržením podmínek.

Pokud porušíte tyto Podmínky užívání, budete povinni zaplatit škody způsobené společnosti Grundig a jejím přidruženým organizacím v důsledku vašeho jednání.
 

Změny

Společnost Grundig si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část této smlouvy, celkově nebo částečně. Změny v této smlouvě budou účinné od zveřejnění změny na stránkách. Vaše pokračující užívání stránek po zveřejnění jakékoli změny této smlouvy bude považováno za přijetí této změny.

Společnost Grundig může kdykoli a bez upozornění ukončit, změnit, opravit jakékoli chyby nebo opomenutí v jakékoli části stránek, provést jakékoli jiné změny stránek, materiálů a produktů, programů, služeb nebo cen uvedených na těchto stránkách, přerušit nebo ukončit jakýkoli aspekt těchto stránek, včetně dostupnosti jakýchkoli vlastností stránek. Dále je společnost Grundig oprávněna bez předchozího upozornění a jakékoli odpovědnosti uvalit limity na určité prvky a služby a omezit váš přístup k celým stránkám nebo jejich částem. Společnost Grundig může kdykoli zrušit poskytnutá oprávnění, práva a licenci a při takovém zrušení jste povinni okamžitě zničit všechny materiály.
 

Uznání práv k duševnímu vlastnictví

Uznáváte, že všechna práva k duševnímu vlastnictví (včetně, nikoliv však výlučně, autorského práva, patentů, know-how, důvěrných informací, práv týkajících se databází, ochranných známek a vzorů (registrovaných i neregistrovaných) na stránkách náleží společnosti Grundig nebo jejím poskytovatelům příslušných licencí. Dobré jméno firmy a práva k duševnímu vlastnictví vzniklá užíváním těchto práv k duševnímu vlastnictví náležejících společnosti Grundig budou náležet společnosti Grundig.
 

Sdílení vašich údajů se společností Grundig

Sdílení vašich osobních identifikačních údajů nám umožňuje nabídnout vám řadu výhod. Používání vašeho osobního účtu nebo jiná registrace pro vás bude znamenat jednodušší a pohodlnější:

  • registraci vašeho nákupu, takže budete moci získat všechny výhody, ke kterým vás váš nákup opravňuje,
  • požadování konkrétních informací týkajících se vašeho produktu a zájmů,
  • příjímání personalizovaných zpráv o zvláštních nabídkách a pozváních,
  • kontrolu nákupu příslušenství a náhradních dílů Grundig online,
  • přijímání oznámení a informací o propagačních akcích, na něž jste se zaregistrovali.

Dále nám to umožní provádět průzkum trhu a statistický průzkum, který nám pomůže vyvíjet lepší produkty, zlepšovat naše webové stránky a lépe poznat naše zákazníky.  Můžete si vybrat, zda s námi budete sdílet vaše informace různými způsoby online, např. můžete vyplnit registrační formulář, objednat službu nebo instalaci, zúčastnit se soutěže, navštívit akci, registrovat nákup, nakoupit v internetovém obchodě, zúčastnit se propagační akce, nebo se stát odběratelem informačního zpravodaje.

Upozorňujeme vás, že vaše osobní identifikační údaje budou uloženy v centrální databázi společnosti Grundig a mohou být přeneseny z vaší vlasti do jiných poboček společnosti Grundig po celém světě, které s vámi mohou komunikovat o našich produktech nebo o speciálních nabídkách. Pokud si nepřejete dostávat propagační materiály, dejte nám to vědět neposkytnutím souhlasu na registračním formuláři.

Informace mohou být spravovány a zpracovávány pečlivě vybranými subjekty v rámci společnosti Grundig. S výjimkou výše uvedeného nebudou tyto informace bez vašeho souhlasu sděleny žádné třetí straně.

Pokud budete chtít, abychom vám přestali zasílat personaliozované nabídky nebo informace, dejte nám to vědět prostřednictvím vylučovací funkce v e-mailu nebo na stránce vašeho účtu.  Pokud budete chtít, abychom údaje o vás smazali, deaktivujte kompletně váš účet.

Upozorňujeme, že pokud zároveň nevytvoříte svůj účet nebo se nezaregistrujete pro odběr propagačních materiálů, budou vaše osobní identifikační údaje poskytnuté při objednávkách z internetového obchodu nebo při objednávkách služeb použity výhradně pro účely plnění našich závazků vůči vám.

Pro více informací o používání osobních identifikačních údajů klikněte zde.
 

Bezpečnost

Nesmíte: (a) užívat žádné zařízení ani software umožňující narušování provozu stránek, ani (b) činit žádné úkony, které nepřiměřeně nebo bezdůvodně zatěžují infrastrukturu stránek (jako např. zasílat hromadné e-maily - „spamy"), ani (c) zasahovat nebo manipulovat se softwarem stránek nebo jejich funkčností.  To zahrnuje ukládání materiálu napadeného viry, trojskými koni, časovanými bombami nebo dalšími prvky, které mohou poškodit programovou strukturu stránek nebo do ní zasahovat.
 

Webové stránky třetích stran

Společnost Grundig se nezavazuje ke sledování ani kontrole obsahu webových stránek třetích stran ani není odpovědná za přesnost či spolehlivost webových stránek takovýchto třetích stran.  Dále může společnost Grundig poskytovat na těchto stránkách odkazy na webové stránky provozované jinými subjekty.  Pokud použijete takové stránky, opustíte tyto stránky. Pokud navštívíte jakékoli odkazované webové stránky, činíte tak na svoje vlastní riziko a jste zodpovědní za provedení veškerých ochranných opatření k zajištění proti virům nebo dalším destruktivním prvkům.  Společnost Grundig neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení ohledně jakýchkoli webových stránek, na které odkazuje, ani ohledně informací na nich zobrazených ani ohledně produktů nebo služeb na nich popisovaných.  Odkazy neznamenají, že společnost Grundig nebo sponzoři těchto webových stránek schvalují užívání jakékoli ochranné známky, obchodního názvu, loga nebo symbolu chráněného autorským právem, který se prostřednictvím odkazů zobrazuje nebo je na nich přístupný, nebo že jsou s nimi spojeni nebo spřízněni nebo zákonem oprávněni je používat, ani že jakékoli webové stránky, na které je odkazováno, jsou oprávněny užívat jakoukoli ochrannou známku, obchodní název, logo nebo autorským právem chráněný symbol společnosti Grundig nebo jakékoli její dceřiné či spřízněné společnosti.
 

Externí odkazy na webové stránky

Všechny odkazy na stránky musí být schváleny písemně společností Grundig, s výjimkou souhlasu, který společnost Grundig uděluje pro odkazy, které: (i) jsou čistě textové a obsahují pouze název „Grundig" a neobsahují žádné zákonem chráněné ochranné známky společnosti Grundig ani jejích poskytovatelů licencí, (ii) odkazují pouze na stránku www.grundig.com a nikam hlouběji, (iii) při aktivaci uživatelem zobrazí stránku přes celou obrazovku, v plně navigovatelném okně prohlížeče s lištami, a ne jako „rám" na odkazovaných stránkách, a (iv) jejichž vzhled, umístění ani další aspekty nevytvářejí falešný dojem, že subjekt nebo jeho aktivity či produkty jsou spojené se společností Grundig nebo jsou jí sponzorované, a nepoškozují ani nesnižují dobrou pověst spojenou s názvem a ochrannými známkami společnosti Grundig nebo jejích spřízněných osob. Společnost Grundig si vyhrazuje právo kdykoli odvolat tento souhlas k takovým odkazům dle svého vlastního uvážení.
 

Vyloučení implikovaných záruk

Přestože byla věnována pozornost zajištění přesnosti informací uváděných na těchto stránkách, společnost Grundig za ni nenese žádnou odpovědnost. Materiály mohou obsahovat nepřesnosti a typografické chyby. Společnost Grundig nezaručuje přesnost ani úplnost materiálů ani hodnověrnost jakékoli rady, názoru, prohlášení nebo jiných informací zobrazených na stránkách či šířených jejich prostřednictvím. Potvrzujete, že spoléhání se na jakýkoli takovýto názor, radu, prohlášení, sdělení nebo informaci je výhradně na vaše riziko. Veškerý obsah je poskytován tak, jak je aktuálně dostupný. Společnost Grundig se výslovně zříká jakýchkoli prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu, výslovných či implikovaných, včetně, nikoliv však výlučně, záruk prodejnosti nebo vhodnosti ke konkrétnímu účelu, záruk souladu s jakýmikoli předpisy, nebo provozu těchto stránek či jejich obsahu. Společnost Grundig nečiní žádné záruky ani prohlášení týkající se bezpečnosti těchto stránek. Souhlasíte s tím, že jakékoli zasílané informace mohou být zadrženy.  Společnost Grundig nezaručuje, že webové stránky nebo servery, na nichž jsou tyto stránky provozovány, nebo elektronická sdělení zasílaná společností Grundig jsou prosta virů nebo jakýchkoli jiných škodlivých prvků. Všechna taková prohlášení, záruky a podmínky jsou vyloučeny, pokud jejich vyloučení není zakázáno zákonem.
 

Omezení odpovědnosti

Společnost Grundig nenese v žádném případě odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, následné, represivní, zvláštní nebo vedlejší škody (včetně, nikoliv však výlučně škody za ušlý obchod, smlouvu, příjem, data, informace nebo přerušení obchodu), vzniklé nebo vyplývající z užití nebo v souvislosti s užitím nebo z nemožnosti užití těchto stránek nebo jejich obsahu, či vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní, a to i v případech, kdy společnost Grundig byla upozorněna na možnost vzniku takové škody. Kromě výše uvedených podmínek nenese společnost Grundig v žádném případě odpovědnost za jakékoli chyby, nepřesnosti, opomenutí nebo jiné vady nebo neaktuálnost či neautentičnost jakýchkoli informací uvedených na těchto stránkách.
 

Povinnost snížit škody

Aniž bude dotčeno výše uvedené omezení odpovědnosti, zavazujete se učinit veškeré dostupné kroky ke zmírnění vaší škody vzniklé v souvislosti s jakýmkoli nárokem nebo žalobou (ať už pro nedbalost, porušení smlouvy či jinak), kterou případně proti společnosti Grundig vznesete.
 

Oznámení

Všechny odkazy na „písemnosti", „oznámení" a „upozornění" a veškerá obdobná vyjádření budou zahrnovat elektronické způsoby komunikace (např. e-mail) za předpokladu, že strana spoléhající na dané sdělení uchová přijatelný důkaz o tom, že sdělení bylo odesláno a přijato.
 

Promlčení a oddělitelnost

Jakákoli žaloba, kterou případně vznesete v souvislosti s vašim užíváním stránek, musí být podána do jednoho (1) roku od data, kdy nárok nebo důvod žaloby vznikne.  Pokud soud příslušné jurisdikce z jakéhokoli důvodu shledá jakékoli ustanovení smlouvy nebo jeho část nevymahatelnou, takové ustanovení bude vymahatelné v maximálním povoleném rozsahu pro dosažení záměru smlouvy a zbývající část této smlouvy zůstane nadále plně platná a účinná.
 

Přístup z území a míst mimo Českou republiku

Společnost Grundig nečiní žádné prohlášení ohledně toho, že materiály uvedené na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné k užití v jiných místech mimo Českou republiku a přístup k nim z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Pokud vstupujete na tyto stránky z míst mimo Grundig, zodpovídáte za dodržování všech místních zákonů.
 

Rozhodné právo

Vaše užívání těchto stránek a tyto podmínky užívání se řídí českými zákony, a to aniž by byla použitelná jejich ustanovení mezinárodního práva soukromého.

Zpět nahoru