ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato stránka objasňuje zásady ochrany osobních údajů společnosti Beko SPÓLKA AKCYJNA, organizační složka, Bucharova 1423/6 pro značku Grundig (dále jen "Grundig").

Grundig bude pouze shromažďovat a používat osobní údaje, například jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo k tomu účelu, pro který jste tyto údaje poskytli, nebo aby vás mohla informovat o akčních nabídkách a nových produktech. Vaše osobní identifikační údaje budou použity pouze v rámci skupiny Grundig a obchodními partnery, které jsme pověřili splněním vašeho požadavku.

Grundig používá osvědčené postupy a technologie pro ochranu vašich osobních identifikačních údajů před ztrátou, zničením, zkreslením, manipulací, neoprávněným přístupem a nepovoleným zveřejněním. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zabezpečení dat ve společnosti Grundig, neváhejte nás kontaktovat na adrese grundig@grundig.cz.

Klepnutím na křížový nebo hypertextový odkaz na webových stránkách Grundig můžete přejít na internetové stránky provozované jinými společnostmi. Společnost Grundig však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah těchto stránek nebo za jejich zásady zabezpečení dat.

Maximální snahou Grundig je zajistit, aby veškeré informace, obsah a data uvedená na webových stránkách společnosti v souvislosti s produkty, službami, novinkami a propagačními akcemi byly přesné, aktuální a úplné. Avšak vzhledem k neustálému zlepšování produktů a jiným měnícím se podmínkám si Grundig vyhrazuje právo na případné změny produktů a technických údajů a jiného obsahu webových stránek bez předchozího upozornění. Grundig bude řešit veškeré stížnosti v souvislosti s informacemi na webových stránkách spravedlivým a rozumným způsobem, ale nebude zodpovědná za jakékoliv ztráty, nepříjemnosti nebo žaloby na základě informací poskytnutých v dobré víře na těchto webových stránkách.

Autorské právo na veškerý text a obrázky na těchto stránkách patří značce Grundig nebo jejím poskytovatelům licencí. Text a obrázky si můžete prohlížet, stahovat a vytisknout pouze pro svou vlastní potřebu a pro šíření pouze ve své organizaci, ale bez konkrétního písemného povolení nesmíte nic měnit, dále používat, kopírovat pro jinou osobu, nebo komerčně využívat.

Prodloužená záruka 5 let

Osobní údaje budou uloženy v databázi a zpracovávány správcem osobních údajů, společností BEKO SPÓLKA AKCYJNA, org. sl., oficiální zastoupení značky Grundig v České republice (dále jen "Grundig"), a to pro účely plnění smlouvy o pětileté záruce včetně nároků plynoucích z takové záruky a dále za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb společnosti Grundig. Sdělení budou zasílána primárně na email, popřípadě i na telefon, pokud bude číslo poskytnuto. Zákazník má možnost podat námitku proti zasílání obchodních sdělení tím, že klikne na odhlašovací odkaz v obchodním sdělení nebo kontaktuje společnost BEKO na beko@beko.cz. Vedle výše vyplněných osobních údajů mohou být zpracovávány další informace související s poskytováním prodloužené záruky (např. den uplatnění záruky, druh poruchy apod.) a zasíláním obchodních sdělení (např. obsah a data zaslání sdělení). Veškeré zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679, tzv. GDPR), zákonem o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.) a dalšími předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Osobní údaje budou pro účely plnění smlouvy o pětileté záruce a nároků plynoucích z prodloužené záruky zpracovávány po dobu trvání prodloužené záruky a nároků s ní spojených, pro účely zasílání obchodních sdělení pak do podání námitek.

Poskytnutí výše uvedených údajů je nezbytné pro ujednání prodloužené záruky, v případě neuvedení těchto údajů nebude možno smlouvu uzavřít, respektive realizovat opravu v rámci záruky. Zákazník má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo na přenositelnost a právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), a to za podmínek stanovených GDPR. Dále má i právo podat námitku proti zpracování (ohledně zasílání obchodních sdělení).

Výkonem některých činností, které souvisejí s výše uvedenými účely, mohou být pověřeni externí dodavatelé (např. poskytovatelé servisních či mailingových služeb, smluvní dopravci a další), kteří jsou rovněž vázáni dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů. Osobní údaje mohou být předávány společnostem ze skupiny Arcelik nebo zpřístupněny třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí takové zpřístupnění vyžadovat. V souladu s právními předpisy budou osobní údaje uchovávané v databázi spravované mateřskou společností Arcelik v Turecku (tj. mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor).

Podmínky prodloužené záruky

  1. Cílem nabídky je dát zákazníkovi možnost získat pětiletou záruku na zakoupený výrobek. Nabídka zahrnuje pouze ty zákazníky, kteří
    splní dodatečné podmínky uvedené níže a získají takto Certifikát pětileté záruky.

  2. Nabídka probíhá ve vybraných obchodech, které prodávají výrobky značky BEKO a které je nabízejí na území České republiky.

  3. Podmínkou pro účast v nabídce za účelem získání pětileté záruky je řádné vyplnění požadovaných údajů přes registrační formulář na adrese https://www.grundig.com/cs-cz/registrace-zaruky-grundig-na-5-let a kopie účtu nebo faktury vztahující se k výrobku zakoupenému v rámci nabídky.

  4. Organizátor nabídky zašle nejpozději do tří (3) měsíců od data přijetí dokumentů uvedených v článku 3.b) společností BEKO Spolka Akcyjna org.sl. certifikát pětileté záruky. Tento certifikát umožňuje zákazníkovi bezplatný servis po dobu pěti (5) let od data zakoupení daného výrobku.

  5. Konečný termín pro zaslání dokumentů uvedených v článku 3.b) je 30 dní od zakoupení výrobku (rozhoduje datum na dokladu zakoupení).

  6. Zákazník má nárok na využití pětileté záruky pouze za podmínky, že autorizovanému servisnímu středisku předloží následující doklady:

• Doklad o zakoupení reklamovaného výrobku (účtenka, faktura) nebo jejich skén.

• Certifikát pětileté záruky


Podrobné záruční podmínky vztahující se na výrobky jsou uvedeny na internetových stránkách www.bekocr.cz/zarucni-podminky.

Zpět nahoru