VOORWAARDEN

Voorwaarden voor het gebruik van de website van Grundig

Welkom op de website van Grundig Intermedia GmbH ("Grundig"). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens deze website ("site") te gebruiken. Deze site mag alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden. Door toestemming te geven en deze site te gebruiken of materialen van de site te downloaden, gaat u ermee akkoord de algemene voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") uiteengezet in dit bericht, te volgen. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gaat u niet akkoord en mag u geen materialen van de site gebruiken of downloaden.

Klik hier om meer te lezen over het gebruik van cookies op deze website

Licentie

Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst, verleent Grundig u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze website en het materiaal erop te gebruiken en weer te geven. U gaat ermee akkoord om de werking van deze website op geen enkele manier te onderbreken of proberen te onderbreken.

Grundig geeft u toestemming om de informatie ("materiaal") op de site alleen te bekijken en te downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze toestemming is geen overdracht van eigendom van de materialen en kopieën van de materialen en wordt onderworpen aan de volgende beperkingen: 1) U moet op alle kopieën van het gedownloade materiaal, alle meldingen met betrekking tot auteursrechten en andere eigendomsrechten op de materialen, behouden; 2) u mag de materialen op geen enkele manier wijzigen, reproduceren, openbaar weergeven, uitvoeren, distribueren of anderszins gebruiken of meedelen voor openbare of commerciële doeleinden; en 3) u mag de materialen niet overdragen aan een andere persoon tenzij u hen bericht, en ze hiermee akkoord gaan, over de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle bijkomende beperkingen ie worden weergegeven op de website, aangezien deze van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Deze site, inclusief alle materialen, is auteursrechtelijk beschermd en wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. U gaat ermee akkoord om alle auteursrechtwetten wereldwijd na te leven tijdens het gebruik van deze website en niet-geautoriseerd kopiëren van de materialen te voorkomen. Tenzij uitdrukkelijk voorzien, verleent Grundig aan u geen expliciete of impliciete rechten volgens enige wetten met betrekking tot patenten, ontwerpen, handelsmerken, auteursrecht of handelsgeheimen.

Gebruikersaccounts

U moet mogelijk een account aanmaken om toegang te kunnen hebben tot bepaalde vertrouwelijke onderdelen van de site. In dergelijke gevallen moet u de registratieprocedure voltooien door ons volledige en nauwkeurige informatie te verschaffen zoals vermeld in het toepasselijke registratieformulier. U moet ook een wachtwoord kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u ook volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich onder dat account voordoen. U gaat ermee akkoord om Grundig onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet-geautoriseerd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Grundig zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat zich kan voordoen wanneer iemand anders uw wachtwoord of account gebruikt.

Gebruikersgaranties

U verklaart en garandeert dat u de website zal gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst, inclusief de wetten en bepalingen onder deze overeenkomst en dat u zal voldoen aan alle bestaande en toekomstige beleidsregels en voorschriften van de site. U gaat ermee akkoord dat u de website niet zal gebruiken om: (a) spam of ongewenste communicatie door te sturen; (b) u voor te doen als Grundig of iemand anders; (c) kopteksten te vervalsen of identifiers anderszins te manipuleren om de oorsprong van inhoud op deze site te verhullen; (d) uw connectie met een persoon of entiteit verkeerd te interpreteren; (e) te handelen op een manier die een negatieve invloed heeft op het vermogen van de gebruikers om de site te gebruiken; (f) u bezig te houden met activiteiten die enige toepasselijke wetgeving zouden schenden; (g) materiaal te posten of door te sturen dat de rechten van anderen op enige manier schendt of dat onwettig, beledigend, lasterlijk, vulgair of anderszins aanstootgevend is of dat advertenties of verzoeken bevat met betrekking tot producten of diensten; (h) persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of te bewaren, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door die gebruikers, of (i) zich niet te houden aan de intrekking van dergelijke toestemming zoals beschreven onder (h). Als u het voorgaande niet naleeft, mag u de website niet gebruiken, zal Grundig niet wettelijk door deze overeenkomst gebonden zijn en behoudt Grundig haar wettelijke rechten voor met betrekking tot een dergelijke schending.

Als u de gebruiksvoorwaarden schendt, bent u aansprakelijk voor de betaling van de schade die u aan Grundig en haar dochterondernemingen heeft toegebracht als gevolg van uw acties.

Wijzigingen

Grundig behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst naar eigen goeddunken, gedeeltelijk of volledig en op elk ogenblik te wijzigen, aan te passen of om een deel toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in deze Overeenkomst zullen van kracht worden wanneer een mededeling van die wijziging op de website is gepost. Als u de site blijft gebruiken nadat er wijzigingen aan deze Overeenkomst zijn gepost, zal dit worden beschouwd als een aanvaarding van deze wijzigingen.

Grundig kan fouten of weglatingen in elk deel van de website beëindigen, wijzigen, corrigeren, andere wijzigingen aanbrengen aan de site, het materiaal en de producten, programma's, diensten of prijzen (indien van toepassing) beschreven op de site, elk aspect van de website opschorten of beëindigen, met inbegrip van de beschikbaarheid van de functies op de site, op elk ogenblik zonder kennisgeving. Grundig kan ook limieten opleggen voor bepaalde functies en diensten of uw toegang tot onderdelen of de volledige site beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Grundig kan de bovenstaande machtigingen, rechten en licenties op elk ogenblik beëindigen en bij een dergelijke beëindiging moet u al het materiaal onmiddellijk vernietigen.

Erkenning van intellectuele eigendomsrechten

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patenten, knowhow, vertrouwelijke informatie, databaserechten en rechten met betrekking tot handelsmerken en ontwerpen (al dan niet geregistreerd) op de site berusten bij Grundig of haar licentiehouders. Alle rechten met betrekking tot goodwill en intellectuele eigendom die ontstaan door het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten en die berusten bij Grundig zullen ten goede komen aan Grundig.

Uw informatie delen met Grundig

Het delen van uw persoonlijke identificeerbare informatie stelt ons in staat om u een aantal voordelen te bieden. Het gebruiken van uw persoonlijke account of andere registratie zal het voor u gemakkelijker en handiger maken om:

  • Uw aankoop te registreren zodat u alle voordelen kunt ontvangen waarop uw aankoop recht geeft
  • Informatie te vragen die specifiek is voor uw product en interesses
  • Gepersonaliseerde berichten te ontvangen over speciale aanbiedingen en uitnodigingen
  • Gemakkelijker af te rekenen wanneer u accessoires en reserveonderdelen van Grundig online koopt
  • Meldingen en informatie te ontvangen over gebeurtenissen en promoties waarvoor u zich geregistreerd hebt

Dit zal ons ook in staat stellen om marktonderzoeken en statistische onderzoeken uit te voeren om ons te helpen bij de ontwikkeling van betere producten, het verbeteren van onze websites en om onze klanten beter te leren kennen. U kan ervoor kiezen om uw informatie op verschillende manieren online met ons te delen, zoals door het invullen van een registratieformulier, het aanvragen van een dienst of installatie, deelname aan een wedstrijd, het bijwonen van een evenement, het registreren van een aankoop, het deelnemen aan een promotie of inschrijven op een nieuwsbrief.

Merk op dat uw persoonlijke identificeerbare informatie zal worden opgeslagen in een centrale database van Grundig en van uw thuisland kan worden overgedragen aan andere Grundig-bedrijven over de hele wereld die met u kunnen communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen. Als u geen promoties wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door hiervoor geen toestemming te geven in het registratieformulier.

De informatie kan worden beheerd en verwerkt door zorgvuldig gekozen partijen van Grundig. Behalve zoals hierboven vermeld, zal deze informatie niet worden doorgegeven aan een derde partij, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Als u geen gepersonaliseerde aanbiedingen of informatie meer wilt ontvangen, kunt u ons dit laten weten door gebruik te maken van de opzegfunctie in de e-mails of op uw accountpagina. Als u wilt dat we uw gegevens verwijderen, kunt u ons dit laten weten door uw account volledig te deactiveren.

Merk op dat uw persoonlijke identificeerbare informatie die u hebt verstrekt voor online bestellingen of bij het aanvragen van een dienst uitsluitend zal worden gebruikt om onze verplichtingen aan u te vervullen, tenzij u ook een account hebt aangemaakt of u hebt ingeschreven voor promoties.

Klik hier om meer te lezen over het gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie

Beveiliging

Het is verboden: (a) om een apparaat of software te gebruiken dat in staat is om te interfereren met de werking van de site, of (b) om handelingen te ondernemen die een onevenredige of onredelijk grote belasting veroorzaken op de infrastructuur van de site (zoals het verzenden van massa-e-mails - "spam") of (c) om de software van de site of de werking hiervan te verstoren of hiermee te knoeien. Dit omvat het op de site plaatsen van materiaal dat is besmet met virussen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere elementen die de programmeringstructuur van de site kunnen beschadigen of verstoren.

Websites van derden

Grundig houdt zich niet bezig met het controleren of herzien van de inhoud op websites van derden, noch is Grundig verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke websites van derden. Bovendien kan Grundig op deze website links aanbieden naar websites die worden beheerd door andere entiteiten. Als u deze websites gebruikt verlaat u deze site. Als u een gelinkte website bezoekt doet u dat op uw eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid om alle beschermende maatregelen te nemen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. Grundig geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot enige gelinkte websites, de informatie daarop of de producten of diensten die er op worden beschreven. Links impliceren niet dat Grundig of deze website een handelsmerk, handelsnaam, logo of copyright-symbool, dat wordt weergegeven in of toegankelijk is via de links, sponsort, goedkeurt, hierbij aangesloten is of hiermee wordt geassocieerd of wettelijk bevoegd is om dit te gebruiken, of dat enige gelinkte site gemachtigd is om een handelsmerk, handelsnaam, logo of copyright-symbool van Grundig of een van haar filialen of dochterondernemingen, te gebruiken.

Externe links naar de site

Alle links naar de site moeten schriftelijk worden goedgekeurd door Grundig. Grundig zal enkel toestemming geven voor links waarbij: +(i) de link een link met alleen tekst is en alleen de naam "Grundig" bevat en geen handelsmerken van Grundig of haar licentiegever bevat; (ii) de link alleen naar www.grundig.com "verwijst" en niet naar dieper liggende pagina's; (iii) de link, wanneer geactiveerd door een gebruiker, die pagina op een volledig scherm weergeeft in een volledig hanteerbaar en navigeerbaar browservenster en niet in een "frame" op de gelinkte website; en (iv) de weergave, positie en andere aspecten van de link mogen niet de foute indruk geven dat een entiteit of haar activiteiten of producten zijn geassocieerd met of worden gesponsord door Grundig, noch dat ze de goodwill die wordt geassocieerd met de naam en handelsmerken van Grundig of haar dochterondernemingen worden geschaad of afgezwakt. Grundig behoudt zich het recht voor om haar goedkeuring voor links op elk ogenblik en naar eigen goeddunken, in te trekken.

Uitsluiting van geïmpliceerde garanties

Hoewel er zorgvuldige aandacht is besteed aan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site, kan Grundig hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De materialen kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Grundig staat niet garant voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van de materialen of de betrouwbaarheid van advies, meningen, verklaringen of andere informatie die via de site wordt weergegeven of gedistribueerd. U erkent dat enig vertrouwen op een dergelijke mening, advies, verklaring, memorandum of informatie op eigen risico zal zijn. Alle inhoud wordt aangeboden "zoals die is" en "zoals beschikbaar". Grundig verwerpt uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of voor de werking van deze site of de inhoud. Grundig geeft geen garantie of verklaringen met betrekking tot de veiligheid van deze website. U erkent dat alle verzonden informatie kan worden onderschept. Grundig garandeert niet dat de website of de servers die deze website beschikbaar maken of elektronische communicatie verzonden door Grundig, vrij zijn van virussen of enige andere schadelijke elementen. Alle dergelijke verklaringen, garanties en voorwaarden zijn uitgesloten, behalve in de mate dat de wet hun uitsluiting verbiedt.

Beperking van aansprakelijkheid

Grundig zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, voortvloeiende, bestraffende, speciale of incidentele schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door verlies van zaken, contracten, inkomsten, data, informatie of onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeien uit, ontstaan door of in verbinding staan met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of de inhoud of in verband met deze overeenkomst, zelfs als Grundig op de hoogte is gebracht van de kans op dergelijke schade. In aanvulling op de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet, zal Grundig in geen geval aansprakelijk zijn voor enige fouten, onjuistheden, onvolledigheden of andere gebreken, ontijdigheden of onechtheid van enige informatie op deze site.

Verplichting om verliezen te beperken

Zonder afbreuk te doen aan de beperking van de aansprakelijkheid die hierin is uiteengezet, zult u alle redelijke maatregelen nemen om uw verlies, dat ontstaat met betrekking tot enige claim of actie (ongeacht of het gaat om nalatigheid, contractbreuk of anderszins), dat u tegen Grundig kunt aanvoeren, te beperken.

Mededelingen

Alle verwijzingen naar "schrijven", "mededelingen" en "kennisgeving" en alle soortgelijke termen dekken elektronische communicatiemethodes (bijvoorbeeld e-mail), op voorwaarde dat de partij die van deze communicatie afhankelijk is aanvaardbaar bewijsmateriaal bewaart dat aantoont dat de communicatie is verzonden en ontvangen.

Tijdlijn en scheidbaarheid

Elke actie die u onderneemt met betrekking tot het gebruik van de site moet plaatsvinden binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak plaatsvindt. Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook vindt dat een bepaling in de Overeenkomst of een deel hiervan, onuitvoerbaar zijn, zal de betreffende bepaling voor zover maximaal toegestaan worden uitgevoerd volgens de intentie van deze Overeenkomst en zullen de overige bepalingen in deze Overeenkomst volledig van kracht en van invloed blijven.

Toegang vanuit gebieden en locaties buiten Duitsland. Grundig verklaart niet dat materialen op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties buiten Duitsland en toegang tot deze materialen vanuit gebieden waar deze inhoud illegaal is, is verboden. Als u deze site opent vanaf locaties buiten Grundig, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten.

Toepasselijk recht

Uw gebruik van deze site en de Gebruiksvoorwaarden zal worden beheerst door de wetten van Duitsland, zonder gelding van de conflictregels daarvan.

Naar boven