ALGEMEEN VOORWAARDEN

Voorwaarden voor het gebruik van de website van Grundig

Welkom op de website van Grundig Intermedia GmbH ("Grundig"). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens deze website ("site") te gebruiken. Deze site mag alleen worden gebruikt voor informatieve doeleinden. Door toestemming te geven en deze site te gebruiken of materiaal van de site te downloaden, belooft u zich te houden aan de hier genoemde algemene voorwaarden ("gebruiksvoorwaarden").Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, gaat u dus niet akkoord en mag u geen materiaal van de site gebruiken of downloaden.

Klik hier om meer te lezen over het gebruik van cookies op deze website

Licentie

Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden in deze Overeenkomst, verleent Grundig u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar onbeperkt recht om deze website en het materiaal erop te gebruiken en weer te geven. U gaat ermee akkoord de werking van deze website op geen enkele manier te onderbreken of proberen te onderbreken.

Grundig geeft u toestemming om de informatie ("materiaal") op de site alleen te bekijken en te downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze toestemming is geen overdracht van eigendom van het materiaal en kopieën ervan en is onderworpen aan de volgende beperkingen: 1) U moet op alle exemplaren van het gedownloade materiaal, alle copyrights en andere eigendomsrechten die erop rusten, behouden; 2) u mag het materiaal op geen enkele manier wijzigen, reproduceren, openbaar maken, uitvoeren, distribueren of anderszins gebruiken of meedelen voor openbare of commerciële doeleinden; en 3) u mag het materiaal niet overdragen aan derden tenzij u hen bericht, en ze akkoord gaan met de verplichtingen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle bijkomende beperkingen die worden weergegeven op de website, aangezien deze van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Deze site, inclusief alle materiaal, is auteursrechtelijk beschermd en wereldwijd beschermd door auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. U gaat ermee akkoord om alle auteursrechtwetten wereldwijd na te leven tijdens het gebruik van deze website en niet-geautoriseerd kopiëren van het materiaal te voorkomen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, verleent Grundig niemand expliciete of impliciete rechten volgens enige wetten met betrekking tot patenten, ontwerpen, handelsmerken, auteursrecht of handelsgeheimen.

Gebruikersaccounts

Het kan zijn dat u een account moet aanmaken om toegang te krijgen tot bepaalde vertrouwelijke onderdelen van de site. In dergelijke gevallen moet u de registratieprocedure voltooien door ons volledig en nauwkeurig te informeren zoals vermeld in het desbetreffende registratieformulier. U moet ook een wachtwoord kiezen. U bent volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Bovendien bent u ook volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die in dat account geschieden. U gaat ermee akkoord Grundig onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk niet-geautoriseerd gebruik van uw account of andere inbreuken op de beveiliging. Grundig is niet aansprakelijk voor enig verlies dat zich kan voordoen wanneer iemand anders uw wachtwoord of account gebruikt.

Gebruikersgaranties

U verklaart en garandeert dat u de website zal gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst, inclusief de wetten en bepalingen onder deze overeenkomst en dat u zich zal houden aan alle huidige en toekomstige beleidsregels en voorschriften van de site. U gaat ermee akkoord dat u de website niet zal gebruiken om: (a) spam of ongewenste post door te sturen; (b) u voor te doen als Grundig of iemand anders; (c) kopteksten te vervalsen of identifiers anderszins te manipuleren om de oorsprong van de inhoud op deze site te verhullen; (d) een verkeerd beeld te geven van uw connectie met een persoon of instelling; (e) te handelen op een wijze die een negatieve invloed heeft op mogelijkheid van de gebruikers om de site te gebruiken; (f) u bezig te houden met activiteiten die welke toepasselijke wetgeving dan ook zouden overtreden; (g) materiaal te posten of door te sturen dat de rechten van anderen op enige manier schendt of welk materiaal illegaal, beledigend, lasterlijk, vulgair of anderszins aanstootgevend is of als genoemd materiaal advertenties of verzoeken bevat met betrekking tot producten of diensten; (h) persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of te bewaren, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door die gebruikers, of (i) zich niet te houden aan de intrekking van dergelijke toestemming zoals beschreven onder (h). Als u zich niet houdt aan het , mag u de website niet gebruiken. Grundig zal in dat geval niet wettelijk door deze overeenkomst gebonden zijn en wij houden ons het ons alle rechten voor met betrekking tot een dergelijke schending.

Als u de gebruiksvoorwaarden schendt, bent u aansprakelijk voor de betaling van de schade die u aan Grundig en haar dochterondernemingen heeft toegebracht als gevolg van uw acties.

Wijzigingen

Grundig behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst naar eigen goeddunken, gedeeltelijk of volledig en op elk ogenblik te wijzigen, aan te passen of om een deel toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in deze Overeenkomst zullen van kracht worden wanneer een mededeling van die wijziging op de website is geplaatst. Als u de site blijft gebruiken nadat er wijzigingen aan deze Overeenkomst zijn geplaatst, zal dit worden beschouwd als een aanvaarding van deze wijzigingen.

Grundig kan fouten of tekortkomingenoveral op de website, herstellen, wijzigen en corrigeren, en ook andere wijzigingen aanbrengen op de site, het materiaal en de producten, programma's, diensten of prijzen (indien van toepassing) beschreven op de site, elk aspect van de website opschorten of beëindigen, met inbegrip van de beschikbaarheid van de functies op de site, en dat op elk ogenblik zonder kennisgeving. Grundig kan ook limieten opleggen voor bepaalde functies en diensten of uw toegang tot onderdelen of de volledige site beperken zonder kennisgeving of verplichting. Grundig kan de bovenstaande machtigingen, rechten en licenties op elk ogenblik beëindigen en in dat geval dient u al het materiaal onmiddellijk te vernietigen.

Erkenning van intellectuele eigendomsrechten

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, patenten, know-how, vertrouwelijke informatie, databaserechten en rechten met betrekking tot handelsmerken en ontwerpen (al dan niet geregistreerd) op de site berusten bij Grundig of haar licentiehouders. Alle rechten met betrekking tot goodwill en intellectuele eigendom die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke intellectuele eigendomsrechten en die berusten bij Grundig, komen ten goede aan Grundig.

Uw informatie delen met Grundig

Het delen van uw persoonlijke identificeerbare informatie stelt ons in staat u een aantal voordelen te bieden. Het gebruiken van uw persoonlijke account of andere registratie zal het voor u gemakkelijker en handiger maken om:

  • Uw aankoop te registreren zodat u alle voordelen kunt ontvangen waarop uw aankoop recht geeft
  • Informatie te vragen die specifiek is voor uw product en interesses
  • Gepersonaliseerde berichten te ontvangen over speciale aanbiedingen en acties
  • Gemakkelijker af te rekenen wanneer u accessoires en reserveonderdelen van Grundig online koopt
  • Meldingen en informatie te ontvangen over gebeurtenissen en reclameacties waarvoor u zich geregistreerd hebt

Dit zal ons ook in staat stellen om marktonderzoeken en statistische onderzoeken uit te voeren om ons te helpen bij de ontwikkeling van betere producten, het verbeteren van onze websites en om onze klanten beter te leren kennen. U kan ervoor kiezen om uw informatie op verschillende manieren online met ons te delen, zoals door het invullen van een registratieformulier, het aanvragen van een dienst of installatie, deelname aan een wedstrijd, het bijwonen van een evenement, het registreren van een aankoop, het deelnemen aan een reclameactie of inschrijven op een nieuwsbrief.

Attentie: uw persoonlijke identificeerbare informatie zal worden opgeslagen in een centrale database van Grundig en zij kan van uw thuisland worden overgedragen aan andere Grundig-bedrijven over de hele wereld die met u kunnen communiceren over onze producten of speciale aanbiedingen. Als u geen reclameacties wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door hiervoor geen toestemming te geven in het registratieformulier.

De informatie kan worden beheerd en verwerkt door zorgvuldig gekozen partijen van Grundig. Behalve zoals hierboven vermeld, zal deze informatie niet worden doorgegeven aan een derde partij, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Als u geen gepersonaliseerde aanbiedingen of informatie meer wilt ontvangen, kunt u ons dit laten weten door gebruik te maken van de opzegfunctie in de e-mails of op uw accountpagina. Als u wilt dat we uw gegevens verwijderen, kunt u ons dit laten weten door uw account volledig te deactiveren.

Merk op dat uw persoonlijke identificeerbare informatie die u hebt verstrekt voor online bestellingen of bij het aanvragen van een dienst uitsluitend zal worden gebruikt om onze verplichtingen aan u te vervullen, tenzij u ook een account hebt aangemaakt of u hebt ingeschreven voor reclameacties.

Klik hier om meer te lezen over het gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie

Beveiliging

Het is verboden: (a) om apparatuur of software te gebruiken die in staat is te interfereren met de werking van de site, of (b) om handelingen te verrichten die een onevenredige of onredelijk grote belasting veroorzaken op de infrastructuur van de site (zoals het verzenden van massa-e-mails - "spam") of (c) om de software van de site of de werking hiervan te verstoren of hiermee te knoeien. Dit omvat het op de site plaatsen van materiaal dat is besmet met virussen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere elementen die de programmeringsstructuur van de site kunnen beschadigen of verstoren.

Websites van derden

Grundig houdt zich niet bezig met het controleren of herzien van de inhoud op websites van derden, noch is Grundig verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke websites van derden. Bovendien kan Grundig op deze website links aanbieden naar websites die worden beheerd door andere entiteiten. Als u deze websites gebruikt verlaat u deze site. Als u een gelinkte website bezoekt doet u dat op uw eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid om alle maatregelen te nemen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. Grundig geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot enige gelinkte websites, de informatie daarop of de producten of diensten die er op worden beschreven. Links impliceren niet dat Grundig of deze website een handelsmerk, handelsnaam, logo of copyright-symbool, dat wordt weergegeven in of toegankelijk is via de links, sponsort, goedkeurt, hierbij aangesloten is of hiermee wordt geassocieerd of wettelijk bevoegd is om dit te gebruiken, of dat enige gelinkte site gemachtigd is om een handelsmerk, handelsnaam, logo of copyright-symbool van Grundig of een van haar filialen of dochterondernemingen, te gebruiken.

Externe links naar de site

Alle links naar de site moeten schriftelijk worden goedgekeurd door Grundig. Grundig zal enkel toestemming geven voor links waarbij: +(i) de link een link met alleen tekst is en alleen de naam "Grundig" bevat en geen handelsmerken van Grundig of haar licentiegever bevat; (ii) de link alleen naar www.grundig.com "verwijst" en niet naar dieper liggende pagina's; (iii) de link, wanneer geactiveerd door een gebruiker, die pagina op een volledig scherm weergeeft in een volledig hanteerbaar en navigeerbaar browservenster en niet in een "frame" op de gelinkte website; en (iv) de weergave, positie en andere aspecten van de link mogen niet de foute indruk geven dat een entiteit of haar activiteiten of producten zijn geassocieerd met of worden gesponsord door Grundig, noch dat de goodwill die wordt geassocieerd met de naam en handelsmerken van Grundig of haar dochterondernemingen worden geschaad of afgezwakt. Grundig behoudt zich het recht voor om haar goedkeuring voor links op elk ogenblik en naar eigen goeddunken, in te trekken.

Uitsluiting van impliciete garanties

Hoewel er zorgvuldige aandacht is besteed aan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site, kan Grundig hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Het materiaal kan onnauwkeurigheden en typefouten bevatten. Grundig staat niet garant voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van het materiaal of de betrouwbaarheid van advies, meningen, verklaringen of andere informatie die via de site wordt weergegeven of gedistribueerd. U gaat ermee akkoord dat het vertrouwen op een dergelijke mening, advies, verklaring, memorandum of informatie op eigen risico zal zijn. Alle inhoud wordt aangeboden "zoals die is" en "zoals beschikbaar". Grundig verwerpt uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of voor de werking van deze site of de inhoud. Grundig geeft geen garantie of verklaringen met betrekking tot de veiligheid van deze website. U erkent dat alle verzonden informatie kan worden onderschept. Grundig garandeert niet dat de website of de servers die deze website beschikbaar maken of elektronische communicatie verzonden door Grundig, vrij zijn van virussen of enige andere schadelijke elementen. Alle verklaringen, garanties en voorwaarden van dien aard zijn uitgesloten, behalve als de wet hun uitsluiting verbiedt.

Beperking van aansprakelijkheid

Grundig zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, punitieve schade, speciale of incidentele schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door verlies van zaken, overeenkomsten, inkomsten, data, informatie of onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeien uit, ontstaan door of een relatie hebben met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van deze website of de inhoud of in verband met deze overeenkomst, zelfs als Grundig op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In aanvulling op de bovenstaande voorwaarden, zal Grundig in geen geval aansprakelijk zijn voor enige fouten, onjuistheden, onvolledigheden of andere gebreken, ontijdigheden of onechtheid van enige informatie op deze site.

Verplichting om verliezen te beperken

Zonder afbreuk te doen aan de beperking van de aansprakelijkheid die hierin is uiteengezet, zult u alle redelijke maatregelen nemen om uw verlies, dat ontstaat met betrekking tot enige claim of actie (ongeacht of het gaat om nalatigheid, contractbreuk of anderszins), dat u tegen Grundig kunt aanvoeren, te beperken.

Mededelingen

Alle verwijzingen naar "schrijven", "mededelingen" en "kennisgeving" en alle soortgelijke termen dekken elektronische communicatiemethodes (bijvoorbeeld e-mail), op voorwaarde dat de partij die van deze communicatie afhankelijk is op aanvaardbaar wijze bewijsmateriaal bewaart waaruit blijkt dat de communicatie is verzonden en ontvangen.

Tijdlijn en scheidbaarheid

Elke actie die u onderneemt met betrekking tot het gebruik van de site moet plaatsvinden binnen één (1) jaar nadat de claim of oorzaak plaatsvindt. Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook vindt dat een bepaling in de Overeenkomst of een deel hiervan, onuitvoerbaar is, zal de betreffende bepaling voor zover als mogelijk  toegestaan, worden uitgevoerd volgens de intentie van deze Overeenkomst en zullen de overige bepalingen in deze Overeenkomst volledig van kracht blijven.

Met betrekking tot de toegang vanuit gebieden en locaties buiten Duitsland, doet Grundig geen uitspraken of materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties dan Duitsland en toegang tot dit materiaal vanuit gebieden waar deze inhoud illegaal is, is verboden. Als u deze site opent vanaf een locatie buiten Grundig, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van deze site en de Gebruiksvoorwaarden is het Duitse recht van toepassing, ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten.

Naar boven