Ďakujeme za spätnú väzbu
Pridali ste produkt na zoznam prianí.
Odstránili ste produkt zo svojho zoznamu prianí.
Do zoznamu prianí nemôžete pridať ďalšie produkty.
Do zoznamu prianí nemôžete pridať ďalšie produkty.
Určite chcete vymazať položky zo zoznamu prianí?
Porovnávať môžete iba produkty z rovnakej kategórie.
Pridali ste položku na porovnanie. Len tak ďalej!
Odstránili ste položku z porovnania! Len tak ďalej!
Váš zoznam pre porovnanie je plný!
Pridali ste iba 1 produkt. Pridajte ďalšie produkty na porovnanie.

Záručné podmienky GRUNDIG

 

 

a) Platný a čitateľný predajný doklad, ktorý obsahuje dátum predaja, model spotrebiča a označenie predajcu oprávňuje užívateľa využiť záruku na spotrebič v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v platnom znení.


b) ak to nie je stanovené inak, záručná doba na spotrebič je 24 mesiacov. Začína plynúť odo dňa prevzatia kupujúcim okrem prípadu, kedy je nutné uvedenie do prevádzky oprávnenou firmou. V tom prípade začne záručná doba plynúť odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky.
• Produkty vyžadujúce odborné zapojenie: plynové a kombinované sporáky a varné dosky, ďalej všetky spotrebiče, ktoré nie sú vybavené prívodným elektrickým káblom zakončeným vidlicou. Zapojenie spotrebiča je službou hradenou zákazníkom. Potvrdenie je nutné uschovať. Dovozca nezodpovedá za poškodenie vzniknuté chybnou inštaláciou a chybným zapojením produktu.


c) Záruka vyplývajúca z týchto záručných podmienok môže byť uplatnená len na území Slovenskej republiky a týka sa iba a výhradne spotrebičov dovezených do SR prostredníctvom spoločnosti BEKO SPÓLKA AKCYJNA, organizačná zložka, Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5, ktorá je oficiálnym zastúpením značky GRUNDIG pre Slovensko (ďalej len oficiálne zastúpenie).


d) Záruka je poskytovaná kupujúcemu (konečnému spotrebiteľovi) v súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, na výrobok slúžiaci bežnému používaniu v domácnosti. Výrobok nie je určený na priemyselné použitie a poskytovanie služieb. Spotrebiče, ktoré nie sú používané v domácnosti, nie sú predmetom záruky (hotelové a reštauračné zariadenia, školské zariadenia, upratovacie firmy atď.)


e) Práva zo zodpovednosti za vady výrobku sa uplatňujú u predávajúceho. Záručná oprava sa vzťahuje výhradne na chyby, ktoré vzniknú počas platnosti záručnej lehoty, a to výrobnou vadou. Takto vzniknuté závady je oprávnený odstrániť len autorizovaný servis.


f) O odstránenie vád výrobku v záručnej lehote je kupujúci oprávnený požiadať predajcu alebo Zákaznícke centrum Grundig.


g) Pri návšteve servisného technika kupujúci preukáže existenciu záruky predložením čitateľného predajného dokladu. Po vykonaní záručnej opravy sú autorizované servisné strediská alebo predávajúci povinní vydať kupujúcemu čitateľnú kópiu opravného listu alebo doklad o uplatnení práva záruky a dobe trvania opravy. Po dobu záruky je kupujúci povinný uschovať všetky doklady súvisiace s kúpou a servisom výrobku.


h) Opravný list slúži k preukazovaniu práv kupujúceho, preto je vo vlastnom záujme kupujúceho si skontrolovať pred podpisom všetky údaje. Záručná lehota sa v prípadoch, keď porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, kedy kupujúci uplatnil nárok na záručnú opravu u autorizovaného strediska až do dňa prevzatia opraveného výrobku.


i) Výrobok musí byť inštalovaný a prevádzkovaný podľa návodu na obsluhu a platných noriem. Funkcia chladničiek, mrazničiek a iných kombinácií je zaručená pri okolitej teplote od + 10 °C do + 32 °C.


j) Touto zárukou nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.


k) Oficiálne zastúpenie ponúka spotrebiteľom na vybrané modely predĺženú záruku v celkovej dĺžke trvania 5 rokov. Predmetom tejto nadštandardnej záruky je bezplatné odstraňovanie výrobných chýb po dobu nasledujúcich 36 mesiacov od skončenia zákonnej dvojročnej záručnej lehoty.


l) Pre získanie predĺženej záruky je nutné splnenie všetkých podmienok uvedených na www.grundigsk.sk


m) O odstránenie závad výrobku v predĺženej záručnej lehote je kupujúci oprávnený požiadať Zákaznícke centrum Grundig.


n) V čase trvania predĺženej záruky bude oprávnená reklamácia riešená opravou alebo dodaním náhradného dielu. V prípade autorizovaným technikom potvrdenej neodstrániteľnej chyby zaistí oficiálny dovozca priamo u zákazníka výmenu výrobku za nový. Nárok na výmenu uplatňuje zákazník po zaslaní všetkých potrebných dokladov - doklad o zakúpení a vyjadrenie servisného technika na e-mail, alebo poštou na adresu oficiálneho dovozcu. Spotrebiteľ nemá právo v priebehu predĺženej záruky na vrátenie kúpnej sumy. Uplatnenie práva na bezplatné odstraňovanie výrobných chýb podlieha tu uvedeným všeobecným záručným podmienkam.


o) Posúdenie nahlásenej chyby produktu vykoná autorizovaný technik po nahlásení závady zákazníckemu centru Grundig. Opravu vykoná technik na mieste alebo dodávateľ zabezpečí výmenu spotrebiča za nový v spolupráci s predajcom. Posúdenie, oprava na mieste alebo výmena spotrebiča v časovom limite 30 dní platí pre štandardnú dobu záruky 2 rokov.

Právo na uplatnenie záruky zaniká ak:


• nie je výrobok používaný v súlade s návodom
• došlo k mechanickému poškodeniu výrobku cudzím zavinením, pri nesprávnej údržbe alebo iným zanedbaním starostlivosti o výrobok
• bol na výrobku vykonaný neodborný zásah neoprávnenou osobou
• plynové spotrebiče alebo spotrebiče s napájaním 400 V neboli uvedené do prevádzky odbornou firmou
• došlo k mechanickému poškodeniu pri preprave
• je vada spôsobená vonkajšími podmienkami, ako sú napr. Poruchy v elektrickej sieti alebo chybná bytová inštalácia, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, poškodenie živlom
• je výrobok chybný z dôvodu použitia neoriginálneho príslušenstva a náhradných dielov
• kuchynská linka, do ktorej je výrobok zabudovaný, nespĺňa technické parametre
• záruka sa ďalej nevzťahuje na preventívnu údržbu popísanú v návode na obsluhu, prípadne chyby spôsobené nevhodnou manipuláciou, na opotrebenie vzniknuté bežným používaním, mechanické poškodenie sklenených a plastových komponentov
• záruka sa nevzťahuje na návštevu technika na poradenstvo, preventívnu kontrolu stavu spotrebiča, výmenu náhradného dielu, ktorý nevyžaduje odborný zásah, zámena smeru otvárania dverí chladničiek

 

 

 

 

 

 

Záručné podmienky GRUNDIG
Podmienky pre uplatnenie prava z chybného plnenia
Podmienky spotrebiteľskej záruky 5 rokov na spotrebiče Beko
Podmienky spotrebiteľskej záruky 10 rokov na motor Beko