ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto stránka objasňuje zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Beko SPÓLKA AKCYJNA, organizačná zložka, Bucharova 1423/6 pre značku Grundig (ďalej len "Grundig").

Grundig bude iba zhromažďovať a používať osobné údaje, napríklad meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo na ten účel, pre ktorý ste tieto údaje poskytli, alebo aby vás mohla informovať o akčných ponukách a nových produktoch. Vaše osobné identifikačné údaje budú použité iba v rámci skupiny Grundig a s obchodnými partnermi, ktorých sme poverili splnením vašej požiadavky.

Grundig používa osvedčené postupy a technológie pre ochranu vašich osobných identifikačných údajov pred stratou, zničením, skreslením, manipuláciou, neoprávneným prístupom a nepovoleným zverejnením. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zabezpečenia dát v spoločnosti Grundig, neváhajte nás kontaktovať na adrese grundig(at)grundigsk(dot)sk.

Kliknutím na krížový alebo hypertextový odkaz na webových stránkach Grundig môžete prejsť na internetové stránky prevádzkované inými spoločnosťami. Spoločnosť Grundig však nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto stránok alebo za ich zásady zabezpečenia dát.

Maximálnou snahou Grundig je zabezpečiť, aby všetky informácie, obsah a dáta uvedené na webových stránkach spoločnosti v súvislosti s produktmi, službami, novinkami a propagačnými akciami boli presné, aktuálne a úplné. Avšak vzhľadom k neustálemu zlepšovaniu produktov a iným meniacim sa podmienkam si Grundig vyhradzuje právo na prípadné zmeny produktov a technických údajov a iného obsahu webových stránok bez predchádzajúceho upozornenia. Grundig bude riešiť všetky sťažnosti v súvislosti s informáciami na webových stránkach spravodlivým a rozumným spôsobom, ale nebude zodpovedná za akékoľvek straty, nepríjemnosti alebo žaloby na základe informácií poskytnutých v dobrej viere na týchto webových stránkach.

Autorské právo na všetok text a obrázky na týchto stránkach patrí značke Grundig alebo jej poskytovateľom licencií. Text a obrázky si môžete prezerať, sťahovať a vytlačiť len pre svoju vlastnú potrebu a pre šírenie iba vo svojej organizácii, ale bez konkrétneho písomného povolenia nesmiete nič meniť, ďalej používať, kopírovať pre inú osobu, alebo komerčne využívať.

Predĺžená záruka 5 rokov

Osobné údaje budú uložené v databáze a spracovávané správcom osobných údajov, spoločnosťou BEKO SPÓLKA AKCYJNA, org. sl., oficiálne zastúpenie značky Grundig v Českej republike (ďalej len "Grundig"), a to na účely plnenia zmluvy o päťročnej záruke vrátane nárokov vyplývajúcich z takejto záruky a ďalej za účelom zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa výrobkov a služieb spoločnosti Grundig. Oznámenia budú zasielané primárne na email, prípadne aj na telefón, ak bude číslo poskytnuté. Zákazník má možnosť podať námietku proti zasielaniu obchodných oznámení tým, že klikne na odhlasovací odkaz v obchodnom oznámení alebo kontaktuje spoločnosť BEKO na beko@bekosk.sk. Vedľa vyššie vyplnených osobných údajov môžu byť spracovávané ďalšie informácie súvisiace s poskytovaním predĺženej záruky (napr. Deň uplatnenia záruky, druh poruchy a pod.) a zasielané obchodné oznámenia (napr. Obsah a dáta zaslania oznámenia). Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude prebiehať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (nariadenie EÚ č. 2016/679, tzv. GDPR), zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.) A ďalšími predpisy upravujúce ochranu osobných údajov.

Osobné údaje budú na účely plnenia zmluvy o päťročnej záruke a nárokov plynúcich z predĺženej záruky spracovávané po dobu trvania predĺženej záruky a nárokov s ňou spojených, pre účely zasielania obchodných oznámení potom do podania námietok.

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné pre dojednanie predĺženej záruky, v prípade neuvedenia týchto údajov nebude možné zmluvu uzavrieť, respektíve realizovať opravu v rámci záruky. Zákazník má právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť a právo podať sťažnosť u dozorného úradu (Úradu pre ochranu osobných údajov), a to za podmienok stanovených GDPR. Ďalej má aj právo podať námietku proti spracovaniu (ohľadom zasielanie obchodných oznámení).

Výkonom niektorých činností, ktoré súvisia s vyššie uvedenými účelmi, môžu byť poverení externí dodávatelia (napr. Poskytovatelia servisných či mailingových služieb, zmluvné dopravcovia a ďalšie), ktorí sú tiež viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov. Osobné údaje môžu byť poskytované spoločnostiam zo skupiny Arcelik alebo sprístupnené tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou takéto zverejnenie vyžadovať. V súlade s právnymi predpismi budú osobné údaje uchovávané v databáze spravovanej materskou spoločnosťou Arcelik v Turecku (tj. Mimo Európskej únie, resp. Európsky hospodársky priestor).

Podmienky predĺženej záruky

  1. Cieľom ponuky je dať zákazníkovi možnosť získať päťročnú záruku na zakúpený výrobok. Ponuka zahŕňa iba tých zákazníkov, ktorí
    splnia dodatočné podmienky uvedené nižšie a získajú takto Certifikát päťročnej záruky.

  2. Ponuka prebieha vo vybraných obchodoch, ktoré predávajú výrobky značky BEKO a ktoré ich ponúkajú na území Slovenskej republiky.

  3. Podmienkou pre účasť v ponuke za účelom získania päťročnej záruky je riadne vyplnenie požadovaných údajov cez registračný formulár na adrese www.grundig.com/sk-sk/registracia-zaruky-grundig-na-5-rokov a kópia účtenky alebo faktúry vzťahujúce sa k výrobku zakúpenému v rámci ponuky.

  4. Organizátor ponuky zašle najneskôr do troch (3) mesiacov od dátumu prijatia dokumentov uvedených v článku 3.b) spoločnosťou BEKO Spolka Akcyjna org.sl. certifikát päťročnej záruky. Tento certifikát umožňuje zákazníkovi bezplatný servis po dobu piatich (5) rokov od dátumu zakúpenia daného výrobku.

  5. Konečný termín pre zaslanie dokumentov uvedených v článku 3.b) je 30 dní od zakúpenia výrobku (rozhoduje dátum na doklade zakúpenia).

  6. Zákazník má nárok na využitie päťročnej záruky len za podmienky, že autorizovanému servisnému stredisku predloží nasledujúce doklady:

• Doklad o zakúpení reklamovaného výrobku (účtenka, faktúra) alebo ich sken.

• Certifikát päťročnej záruky


Podrobné záručné podmienky vzťahujúce sa na výrobky sú uvedené na internetových stránkach www.bekosk.sk/podpora/oprava-spotrebica-beko/zarucne-podmienky.

Späť na začiatok stránky