Gwarancja Grundig

Zarejestruj swój produkt Grundig

Kliknij poniżej, aby zarejestrować swój produkt Grundig w naszej bazie i otrzymać potwierdzenie 2-letniej gwarancji na zakupione urządzenie. Będziesz również na bieżąco z wszystkimi naszymi nowościami i ofertami promocyjnymi!

Rejestracja

Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz problemy ze swoim urządzeniem Grundig, zadzwoń pod poniższy numer lub skorzystaj z formularza kontaktowego:

(+48) 22 185 50 05

Poniedziałek - piątek: 8:00 – 20:00

Sobota: 8:00 - 16:00

Dziękujemy za zapytanie!

Odpowiemy w jak najkrótszym czasie.

Gwarancja - duże AGD

Warunki gwarancyjne dużego AGD

Poznaj warunki gwarancji marki Grundig na sprzęt MDA (lodówki, piekarniki, płyty, zmywarki, pralki i suszarki).

Sprawdź.

Warunki gwarancyjne dużego AGD

Warunki 2-letniej gwarancji marki Grundig na sprzęt AGD (lodówki, piekarniki, płyty, zmywarki, pralki i suszarki).

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „Gwarant”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO S.A do obrotu na terenie Polski nowe, nieużywane produkty marki GRUNDIG takie jak pralki, zmywarki, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, kuchnie, piekarniki, płyty grzewcze, okapy, kuchnie mikrofalowe (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”).

Gwarant udziela Gwarancji na następujących warunkach: 

I. ZAKRES OCHRONY

1. Gwarant  gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), 

2. W razie ujawnienia się Wady  w  , terminie określonym w części II. niniejszych warunków gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”), zostanie ona usunięta na koszt Gwaranta w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji. 

3. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy Urządzenia ,a gdy uzna, iż naprawa jest niemożliwa wymiany Urządzenia,.

4. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co w szczególności oznacza, iż Gwarant wykonuje zobowiązania wynikające z Gwarancji  jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży Urządzenia pierwszemu Użytkownikowi. 

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO 

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).

2. W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t.j.: kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne),realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych. 

3. Uprawnienia wynikające z niniejszej  Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych GRUNDIG (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii GRUNDIG pod numerem telefonu: 221855005. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej  www.grundig.pl.

4. Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu GRUNDIG. 

5. Wady Urządzenia będą usunięte w  możliwie najkrótszym czasie. Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć  30 dni licząc od daty zgłoszenia Wady na Infolinii GRUNDIG. 

6. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt Gwaranta. 

IV. WYŁĄCZENIA

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;

b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego;

c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; 

e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

2. Gwarancja nie obejmuje:

a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu; 

b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp.);

c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.

e. elementów ze szkła oraz plastiku;

f. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

g. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;

h. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.08.2017 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego. 

Gwarancja - małe AGD

Warunki gwarancyjne małego AGD

Poznaj warunki gwarancji marki Grundig na sprzęt SDA (małe AGD, audio i uroda).

Sprawdź.

Warunki gwarancyjne małego AGD

Warunki 2-letniej gwarancji marki Grundig na sprzęt SDA (małe AGD).

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY

1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).

2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.

4. Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika. 

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).

2. Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii Grundig pod numerem telefonu: 22 185 50 05. Urządzenie powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika  na czas transportu do punktu serwisowego Beko.

3. Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.

4. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii GRUNDIG. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii GRUNDIG pod numerem 22 185 50 05.

5. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednie czyszczenie i  konserwację Urządzenia;

b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego. Urządzenie nie jest używane do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach eksploatacji masowej, w szczególności w gastronomicznej działalności  hoteli, restauracji i innych obiektów turystyczno-rekreacyjnych lub zbiorowego żywienia;

c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;

e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

2. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia;

c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia;

e. zakamienienia (proces odkamieniania musi być przeprowadzany zgodnie z instrukcją obsługi z użyciem odpowiednich środków czyszczących);

f. elementów ze szkła, plastiku oraz porcelany;

g. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

h. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2019 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Naprawy i części zamienne

Sprawdź.

Naprawy i części zamienne

Warunki 2-letniej gwarancji marki Grundig na sprzęt AGD (lodówki, piekarniki, płyty, zmywarki, pralki i suszarki).

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „Gwarant”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez BEKO S.A do obrotu na terenie Polski nowe, nieużywane produkty marki GRUNDIG takie jak pralki, zmywarki, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, kuchnie, piekarniki, płyty grzewcze, okapy, kuchnie mikrofalowe (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”).

Gwarant udziela Gwarancji na następujących warunkach: 

I. ZAKRES OCHRONY

1. Gwarant  gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), 

2. W razie ujawnienia się Wady  w  , terminie określonym w części II. niniejszych warunków gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”), zostanie ona usunięta na koszt Gwaranta w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji. 

3. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy Urządzenia ,a gdy uzna, iż naprawa jest niemożliwa wymiany Urządzenia,.

4. Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co w szczególności oznacza, iż Gwarant wykonuje zobowiązania wynikające z Gwarancji  jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży Urządzenia pierwszemu Użytkownikowi. 

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO 

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu).

2. W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (t.j.: kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne),realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych. 

3. Uprawnienia wynikające z niniejszej  Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych GRUNDIG (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii GRUNDIG pod numerem telefonu: 221855005. Lista wszystkich lokalizacji Serwisu dostępna jest na stronie internetowej  www.grundig.pl.

4. Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu GRUNDIG. 

5. Wady Urządzenia będą usunięte w  możliwie najkrótszym czasie. Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć  30 dni licząc od daty zgłoszenia Wady na Infolinii GRUNDIG. 

6. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt Gwaranta. 

IV. WYŁĄCZENIA

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;

b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego;

c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione; 

e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

2. Gwarancja nie obejmuje:

a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu; 

b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp.);

c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.

e. elementów ze szkła oraz plastiku;

f. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

g. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;

h. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.08.2017 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego. 

Przejdź do góry