ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO GRUNDIG.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego www.grundig.pl (dalej Serwis) określa ogólne warunki korzystania z Serwisu.
 2. Serwis jest własnością BEKO Spółka Akcyjna (Beko S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławska 366 (02-819 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000078147,
  NIP 525-20-73-573, REGON: 013222874, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000 zł wpłacony w całości (dalej Spółka).
 3. Serwis może być prowadzony w imieniu Spółki przez osoby trzecie.
 4. Treści zamieszczone w Serwisie stanowią własność Spółki lub spółka posiada uprawnienia do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie.
 5. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Osoby nie pełnoletnie oraz osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnione powinny korzystać Serwisu wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego lub kuratora - Użytkownicy.
 6. Spółka udostępniając Serwis nie gwarantuje ani nie zapewnia bezwarunkowego dostępu do wszystkich treści lub funkcjonalności.

 

II. TREŚCI ZAWARTE W SERWISIE

 1. Za treści zamieszczone w serwisie należy rozumieć wszelkiego rodzaju przekazy informacji wyrażone w dowolnej formie, a w szczególności, słowne, graficzne, audiowizualne, z wyłączeniem danych i informacji pochodzących z innych portali i adresów https, z których można skorzystać za pośrednictwem Serwisu . Za treści należy także uznać funkcjonalności Serwisu.
 2. Wszelkie prawa związane z Serwisem należące do Spółki są zastrzeżone. Wszelkie treści zawarte w Serwisie, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich rozmieszczenie oraz inne funkcjonalności Serwisu, podlegają ochronie na mocy praw autorskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Niektóre funkcjonalności Serwisu mogą zawierać materiały podlegające prawom autorskim osób trzecich. Dalsze rozpowszechnianie treści zawartych w Serwisie jest zabronione, chyba że konkretny materiał został wyraźnie oznaczony inaczej. Zakazane jest usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład prawa do znaków towarowych.
 3. O ile nie podano wyraźnie inaczej wszystkie znaki graficzne, dźwiękowe i słowno-graficzne umieszczone w Serwisie są chronione na mocy prawa znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, tabliczek znamionowych, logo firmowych oraz emblematów. Marki oraz elementy kompozycyjne użyte na naszych stronach są własnością intelektualną Beko S.A.
 4. Wszelkie treści zawarte w Serwisie mają jedynie charakter poglądowy. Spółka dokłada starań, aby były one jak najbardziej aktualne, nie mniej nie może zagwarantować, iż są one aktualne na dzień skorzystania z Serwisu. Treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 5. Spółka nie gwarantuje kompletności, aktualności ani przydatności informacji prezentowanych w Serwisie, ani ich zgodności ze stanem faktycznym. W szczególności, pomimo dołożenia wszelkich starań Spółka nie może zapewnić wierności barw na fotografiach prezentowanych w Serwisie, ponieważ ich wyświetlanie zależy między innymi od ustawień monitora oraz jego rozdzielczości.
 6. Spółka dokłada starań, aby Serwis był dostępny za pomocą różnych konfiguracji dostępnego na rynku oprogramowania i sprzętu. Spółka nie gwarantuje jednakże, że każda taka konfiguracja umożliwiać będzie korzystanie z Serwisu. Ponadto, korzystanie z całości lub części Serwisu może wymagać szczególnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu.
 7. Spółka informuje, że korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej takich jak Serwis lub poczta elektroniczna nie gwarantuje poufności przesyłanych danych, ani braku innych zagrożeń takich jak wirusy komputerowe.
 8. W przypadku prezentowania w Serwisie informacji o produktach, przed zakupem należy potwierdzić wszystkie jego parametry i cechy użytkowe u sprzedawcy.
 9. Serwis może zawierać funkcjonalności, których wykorzystanie będzie uzależnione od zaakceptowania dalej idących zasad korzystania, niż te wyrażone niniejszym Regulaminie, w szczególności będą związane z udostępnieniem danych osobowych lub zawarcia umowy na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Serwis, ani żadne treści nie mogą być wykorzystywany w celach komercyjnych.

 

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
  a. Zaleca SIĘ korzystanie z następujących wersji przeglądarek: Internet Explorer 8.x lub nowsza, Mozilla Firefox 10.x lub nowsza, Google Chrome 18.0x lub nowsza oraz Safari 5.x lub nowsza. Starsze wersje przeglądarek (np. Internet Explorer 6) mogą w niektórych przypadkach ograniczyć funkcje Serwisu.
  b. Niektóre funkcjonalności Serwisu mogą zawierać dokumenty w formacie PDF. Do przeglądania tych dokumentów konieczne jest oprogramowanie Adobe® Reader, które można pobrać ze strony: www.adobe.com.
  c. Niektóre funkcjonalności Serwisu mogą zawierać przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript. Dlatego też zalecamy aktywację obsługi JavaScript w przeglądarce.
  d. Niektóre funkcjonalności Serwisu mogą być uzależnione od włączenia obsługi plików cookie. Dlatego też zalecamy włączenie obsługi plików cookie. Pozostałe informacje dotyczące korzystania z plików cookie są dostępne we fragmencie zawierającym informacje dotyczące ochrony danych.
 2. Spółka nie gwarantuje ciągłej dostępności Serwisu, a w szczególności zastrzega sobie prawo do wprowadzenie przerw w funkcjonowaniu Serwisu w celu modyfikacji lub konserwacji.
 3. Niezależnie zaleceń wskazanych w pkt 1 powyżej użytkownik Serwisu we własnym zakresie korzysta z najodpowiedniejszych rozwiązań technicznych oraz aktualizuje stosowne oprogramowanie.
 4. Serwis umożliwia dostęp do witryn internetowych osób trzecich. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych witrynach. Użytkownik korzysta z witryn internetowych osób trzecich dostępnych za pośrednictwem Serwisu na własne ryzyko. 

 

IV. DANE OSOBOWE

 1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga podania danych użytkownika lub dodatkowo rejestracji użytkownika poprzez założenie konta („Konto”). W przypadku zmiany podanych danych użytkownik jest zobowiązany poinformować Spółkę o tej zmianie, w tym dokonując ich aktualizacji w Serwisie.
 2. Spółka jest administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu przetwarzanych w celu prowadzenia Serwisu. Osoba, której dane dotyczą może wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych przez Spółkę lub inne podmioty, a także na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
 4. Korzystanie z Serwisu może być związane z pobraniem dodatkowych danych n.:  adres IP, adres strony z której użytkownik został przekierowany na strony Serwisu, stron internetowych wywołanych z Serwisu, pobieranych plików, odtwarzanych plików video i audio, poszczególnych linków wybieranych przez użytkownika, wyszukiwanych słów lub fraz (przeszukiwanie strony), czasu trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarki, źródłach pozyskania informacji o Serwisie i przekierowania itd.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunki korzystania z Serwisu mogą być zmienione przez Spółkę dowolnie w każdym terminie, bez oddzielnego powiadomienia. Zmiana Regulaminu wymaga zamieszczenie w Serwisie nowej treści regulaminu.
 2. Spółka informuje, że korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej takich jak Serwis lub poczta elektroniczna nie gwarantuje poufności przesyłanych danych, ani braku innych zagrożeń takich jak wirusy komputerowe. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i obsługę serwerów na których umieszczony jest Serwis.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu poddane są przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej i wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.
Przejdź do góry